Điều chỉnh tiền lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 2-8
Tóm tắt:
Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu liên quan đến tiền lương tối thiểu và mức sống của người lao động khu vực doanh nghiệp của Việt Nam; quá trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu các doanh nghiệp từ năm 1992 đến nay. Đồng thời, bài viết phản ánh thực trạng các mức lương tối thiểu của công nhân, người lao động ở 4 vùng lương trong các doanh nghiệp ở Việt Nam; những bất cập trong các lần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; hiện trạng mức lương, thu nhập, nhu cầu chi tiêu của công nhân và người lao động, đặc biệt là tình hình năm 2016, 2017, phương hướng năm 2018 và những năm tới. Bài viết cũng chỉ ra 4 nguyên nhân chính lý giải tại sao tiền lương tối thiểu thấp, đến những bất đồng quan điểm trong hội đồng tiền lương quốc gia, đến tình hình kinh tế vĩ mô và sự phát triển của các doanh nghiệp. Bài viết cũng đề xuất 4 nhóm kiến nghị với Chỉnh phủ, các cơ quan chức năng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng tiền lương quốc gia.
Từ khóa: Khu vực doanh nghiệp, điều chỉnh tiền lương tối thiểu, Việt Nam.
Tra cứu bài báo