Định vị thương hiệu địa phương tỉnh Phú Thọ với các nhà đầu tư thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của khu vực miền núi phía Bắc

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 122-130
Tóm tắt:
Ngày nay, thương hiệu địa phương là một công cụ mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội và bền vững trong phát triển địa phương. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có nhiều điểm tương thích giữa chỉ số PCI và vị thế, cũng như hình ảnh của thương hiệu địa phương. Với cách tiếp cận định lượng dựa trên dữ liệu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2016, bài viết sẽ định vị thương hiệu địa phương của tỉnh Phú Thọ với các nhà đầu tư thông qua xây dựng biểu đồ nhận thức thương hiệu của khu vực miền núi phía Bắc, từ đó đề xuất các giải pháp marketing thương hiệu địa phương tỉnh Phú Thọ nhằm thu hút các nhà đầu tư.
Từ khóa: Thương hiệu địa phương, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, định vị thương hiệu địa phương, PCI tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo