Một số giải pháp hoàn thiện chính sách học phí đối với đại học công lập ngành y trong tự chủ tài chính

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 9-15
Tóm tắt:
Bài viết phân tích thực trạng chính sách học phí đại học công lập hiện nay, trong đó những kết quả đổi mới như: mức học phí đã xây dựng tăng theo lộ trình hướng tới tính đủ chi phí đào tạo. Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế như: Trường đại học chưa được tự chủ quyết định chính sách học phí; mức học phí còn thấp hơn so với chi phí đào tạo và chưa xác định theo đặc thù của từng trường. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những đặc thù của các trường đại học công lập ngành y; tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách học phí đại học ngành y trong cơ chế tự chủ tài chính là: i) Nhà nước trao quyền cho các trường đại học quyết định chính sách học phí; ii) Trường đại học xây dựng phương pháp xác định chi phí đào tạo đối với đặc thù ngành y để làm cơ sở ban hành mức thu học phí và iii) Thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng kinh phí.
Từ khóa: Chính sách học phí đại học, học phí đại học ngành y; tự chủ tài chính.
Tra cứu bài báo