Nhân tố ảnh hưởng tới vận dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 34-41
Tóm tắt:
Kế toán trách nhiệm là nội dung quan trọng trong kế toán quản trị, là công cụ hữu ích để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của từng nhà quản trị các cấp đối với hoạt động kinh doanh. Quá trình vận dụng cũng như tồn tại và phát triển của kế toán trách nhiệm chịu ảnh hưởng của các nhân tố: Phân quyền của tổ chức, quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh, nhu cầu thông tin... Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng nhằm chỉ ra mức độ áp dụng 7 khía cạnh của kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Mặt khác nghiên cứu cũng chỉ rõ ảnh hưởng của nhân tố lao động và tổng tài sản tới kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam hiện tại.
Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, phân quyền, cơ cấu tổ chức.
Tra cứu bài báo