Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Quảng Ngãi

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 50-58
Tóm tắt:
Bài báo này trình bày tóm lược nền tảng lý thuyết kinh tế về hiệu quả kỹ thuật theo định hướng đầu vào và áp dụng phương pháp phi tham số để ước lượng chỉ số này cho các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Quảng Ngãi trong năm sản xuất 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bình quân, các yếu tố đầu vào biến đổi của sản xuất có thể giảm xuống 11% trong khi vẫn duy trì được đầu ra không đổi. Hơn nữa, kinh nghiệm sản xuất của nông hộ đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả của nghề nuôi tôm thâm canh ở Quảng Ngãi. Chiến lược triển khai mở rộng VietGAP và chất lượng các khóa tập huấn kỹ thuật cho nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh cần được rà soát lại cẩn trọng. Để hướng đến một nghề nuôi tôm thẻ công nghiệp và bền vững cho Quảng Ngãi, các chính sách về tiếp cận tín dụng và doanh nghiệp hóa nghề nuôi cũng cần được chú trọng.
Từ khóa: DEA, nuôi tôm thẻ thâm canh, nuôi trồng thủy sản bền vững.
Tra cứu bài báo