Phát triển chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân tại Techcombank thành phố Hồ Chí Minh: Sử dụng mô hình Binary logistic

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 69-81
Tóm tắt:
Nghiên cứu kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân tại Techcombank thành phố Hồ Chí Minh bằng việc khảo sát 250 khách hàng của 20 chi nhánh. Phương pháp phân tích chính là hồi quy xác suất Binary Logistic do biến phụ thuộc mang đặc tính nhị nguyên (có và không có chất lượng tín dụng), xác định bảy nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng cá nhân, bao gồm: Độ tuổi của khách hàng (KH) vay, nghĩa vụ trả nợ trên tổng thu nhập (DTI); dư nợ vay trên giá trị tài sản đảm bảo (LTV); thời gian vay vốn; lãi suất ngân hàng; kiểm tra sử dụng vốn vay, giám sát khoản vay. Từ đó, tác giả đề xuất hướng phát triển dịch vụ này của ngân hàng thương mại (NHTM) trong thời gian tới.
Từ khóa: Binary Logistic, ngân hàng thương mại, tín dụng cá nhân.
Tra cứu bài báo