Vai trò tài chính đối với việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 59-68
Tóm tắt:
Trên cơ sở phân tích thực trạng vai trò tài chính trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao năng lực nhân viên y tế, đổi mới quản lý và tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế, bài viết đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường vai trò tài chính đối với việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Các khuyến nghị này liên quan đến công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; huy động nguồn tài chính cho y tế công; công tác tổ chức và phối hợp quản lý tài chính y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Từ khóa: Vai trò tài chính, chất lượng dịch vụ y tế, Hà Tĩnh.
Tra cứu bài báo