Hiệu quả chi phí, kỹ thuật và phân bổ trong nuôi trồng thủy sản: Trường hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Ninh Thuận

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 88-96
Tóm tắt:
Nghiên cứu này trình bày tóm lược nền tảng lý thuyết kinh tế về các chỉ số hiệu quả chi phí, kỹ thuật, phân bổ cũng như mối quan hệ của chúng và áp dụng phương pháp phi tham số để ước lượng các chỉ số này cho các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Ninh Thuận trong năm sản xuất 2014. Kết quả nghiên cứu 102 nông hộ nuôi tôm thâm canh ở Ninh Thuận (24% tổng thể) cho thấy giá trị bình quân của hiệu quả chi phí, kỹ thuật và phân bổ của các hộ nuôi lần lượt là 60%, 79% và 75%. Các chính sách về đất cho nghề nuôi tôm và quản lý thời gian nuôi trong năm như: quy hoạch vùng nuôi, mùa nuôi, xử lý chất thải cũng như thông tin thị trường là rất cần thiết. Chiến lược triển khai mở rộng VietGAP và chất lượng các khóa tập huấn kỹ thuật cho nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh cần được rà soát lại cẩn trọng. Để hướng đến một nghề nuôi tôm thẻ bền vững cho Ninh Thuận, cũng cần chú trọng tới các chính sách về tiếp cận tín dụng ngân hàng và doanh nghiệp hóa nghề nuôi.
Từ khóa: Hiệu quả phân bổ, hiệu quả chi phí, nuôi tôm thẻ thâm canh, hiệu quả kỹ thuật.
Tra cứu bài báo