Kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam góc nhìn đầu tư và hiệu quả

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 12-20
Tóm tắt:
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ, tập trung nhiều nguồn lực cho xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Từ quan điểm chiến lược đến thực thi quyết liệt, hạ tầng giao thông Việt Nam có bước chuyển biến rất lớn, được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc nhìn kinh tế thì hiệu quả thu được chưa thật sự tương ứng với đầu tư. Để khắc phục tình trạng này, bài viết chỉ ra rằng cùng với việc sớm ban hành Luật Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng làm cơ sở cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cần quan tâm đặc biệt tới nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng quy hoạch không minh bạch, chất lượng kém, thực hiện chậm, thường xuyên phải điều chỉnh; nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật thanh kiểm tra, đấu tranh với sai phạm để xử lý nghiêm minh, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đồng thời có các giải pháp mang tính đột phá về vốn và phương châm thu hút nguồn vốn đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng
Từ khóa: Hiệu quả; đầu tư; kết cấu hạ tầng giao thông; Việt Nam.
Tra cứu bài báo