Tác động của chất lượng thể chế đến hoạt động của các doanh nghiệp dệt may - da giày

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 48-57
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng mô hình phi hiệu quả kỹ thuật được ước lượng song song với hàm sản xuất biên ngẫu nhiên đánh giá tác động của thể chế và hội nhập đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp dệt may- da giày Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Kết quả cho thấy:(i) Ngành dệt may- da giày hiện nay vẫn chủ yếu là thâm dụng lao động, mức hiệu quả kỹ thuật của ngành là chưa cao và có “khoảng cách” lớn giữa các doanh nghiệp; (ii) Chất lượng thể chế nói chung có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật ngành dệt may- da giày. Các doanh nghiệp có hiệu quả kỹ thuật cao chủ yếu tập chung ở một số tỉnh có chất lượng thể chế tốt; (iii) Hội nhập quốc tế có tác động tích cực đến cải thiện hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp; và (iv) Các doanh nghiệp FDI có hiệu quả kỹ thuật cao hơn so với các doanh nghiệp nội địa.
Từ khóa: Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên, Hiệu quả kỹ thuật, Dệt may- Da giày, Chất lượng Thể chế.
Tra cứu bài báo