Tác động của yếu tố khoảng cách đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 2-11
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu tác động của yếu tố khoảng cách đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Ứng dụng lý thuyết mô hình lực hấp dẫn với phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS) và ước lượng tác động ngẫu nhiên (Random Effect) cho dữ liệu thứ cấp gồm 17 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2015, kết quả thực chứng cho thấy khoảng cách văn hóa có tác động tích cực đến FDI, tuy nhiên khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Trong khi đó, tác động của khoảng cách thể chế và khoảng cách kinh tế đến FDI lại không có ý nghĩa thống kê. Hàm ý của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam.
Từ khóa: Khoảng cách văn hóa, khoảng cách thể chế, khoảng cách địa lý, khoảng cách kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam.
Tra cứu bài báo