Tăng cường thu hút nguồn vốn ODA vào phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 41-47
Tóm tắt:
Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác thu hút nguồn vốn ODA vào phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời gian qua. Kết quả nghiên cứu cho rằng thu hút nguồn vốn ODA vào nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả khá tích cực như: góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nông thôn; cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, phòng chống thiên tai... Bên cạnh đó, cũng còn một số tồn tại như:chưa có định hướng tổng thể về thu hút nguồn vốn ODA vào nông nghiệp nông thôn; giải ngân vốn ODA còn chậm; năng lực cán bộ quản lý hạn chế... Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn ODA vào phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa: Hỗ trợ phát triển chính thức, nông nghiệp nông thôn, thu hút, ưu đãi, Việt Nam.
Tra cứu bài báo