Ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán Việt Nam trong đo lường rủi ro - Tiếp cận bằng phương pháp Copula

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 31-40
Tóm tắt:
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp copula. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xác định được dạng hàm copula tốt nhất mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa hai thị trường. Sử dụng copula này, chúng tôi tính được giá trị rủi ro (VaR) và giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR) cho một số danh mục đầu tư tối ưu gồm các tài sản trên hai thị trường.
Từ khóa: Cấu trúc phụ thuộc, Thị trường ngoại hối, Đo lường rủi ro, Thị trường chứng khoán.
Tra cứu bài báo