Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế: Nghiên cứu tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 239, tháng 5 năm 2017, tr. 65-73
Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp kết quả phân tích về tỷ suất thuế thực tế (effective tax rates – ETRs) của 185 công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam để đo lường chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế nảy sinh do chênh lệch vĩnh viễn (permanent differences). Kết quả cho thấy các doanh nghiệp thuộc ngành Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại (bán sĩ), thương mại (bán lẻ), Tài chính và bảo hiểm là các ngành có lợi nhuận kế toán cao hơn thu nhập chịu thuế và các doanh nghiệp lớn có chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế rộng hơn các doanh nghiệp nhỏ. Kết quả này cung cấp bằng chứng cho quan điểm lệch pha giữa hai hệ thống kế toán và thuế ở Việt Nam.
Từ khóa: Lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế, tỷ suất thuế thực tế, chênh lệch vĩnh viễn, chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế
Tra cứu bài báo