Ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức đến việc vận dụng phương pháp kế toán ABC trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi nội địa

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 86-96
Tóm tắt:
Kế toán chi phí theo hoạt động (ABC) là một phương pháp kế toán quản trị hiện đại, được phát triển vài thập kỷ gần đây với những lợi ích trong việc kiểm soát chi phí, đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định. Thực tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam, phương pháp ABC chưa thật sự được vận dụng triệt để. Bài báo phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức đến việc vận dụng phương pháp này tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi nội địa thông qua mẫu khảo sát gồm 84 nhà quản lý các cấp, kế toán trưởng và kế toán chi phí thuộc 38 doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi nội địa khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc. Kết quả phân tích cho thấy, việc vận dụng phương pháp kế toán ABC và thành công của phương pháp chịu sự ảnh hưởng từ các nhân tố: sự hỗ trợ từ các nhà quản lý cấp cao, liên kết đánh giá hiệu quả, sở hữu phi kế toán và đào tạo hệ thống ABC.
Từ khóa: Chi phí theo hoạt động (ABC), kế toán, nhân tố tổ chức, tác động, thức ăn chăn nuôi.
Tra cứu bài báo