Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng chè theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung của hộ nông dân ở Sơn La

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 77-85
Tóm tắt:
Từ khóa: Vùng sản xuất nông sản tập trung, nhân tố ảnh hưởng, tỉnh Sơn La, hộ trồng chè.
Tra cứu bài báo