Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa ở Hà Nội

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 69-76
Tóm tắt:
Bài nghiên cứu dựa trên nền tảng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVPERF đã phát triển mô hình nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa ở Hà Nội. Bằng việc kiểm định bộ thang đo với phương pháp phân tích hệ số Cronbach Alpha và nhân tố khám phá EFA, kết quả cho thấy có 4 nhân tố tác động ảnh hưởng đến mức độ đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh nhân gồm: Phương tiện hữu hình, sự sẵn sàng phục vụ, khả năng đáp ứng và sự tin cậy. Với mức độ tác động mạnh, các bệnh viện cần tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng phương tiện hữu hình và sự sẵn sàng phục vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, khám chữa bệnh, SERVPERF.
Tra cứu bài báo