Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong điều kiện bất định ở Thái Lan

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 13-20
Tóm tắt:
Bài viết này tập trung nghiên cứu tác động của điều kiện bất định tới đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thái Lan. Để tránh tác động của cuộc đầu tư nợ dưới chuẩn toàn cầu, làm giảm tổng cầu toàn thế giới và tác động tới đầu tư toàn cầu cả trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài theo một cách khác với khủng hoảng cá biệt ở từng nước, mẫu số liệu kinh tế vĩ mô sử dụng trong nghiên cứu được thu thập trước khi xảy ra khủng hoảng nợ dưới chuẩn. Rủi ro biến động thị trường chứng khoán, biến động lãi suất, biến động tỷ lệ lạm phát và biến động tỷ giá được sử dụng làm biến đại diện để nghiên cứu tác động của điều kiện bất định tới đầu tư ở Thái Lan. Kết quả kiểm định hồi quy cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài chịu tác động tỷ lệ thuận với biến động của thị trường chứng khoán và lãi suất.
Từ khóa: Tỷ giá hối đoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài, lạm phát, lãi suất, thị trường chứng khoán, điều kiện bất định.
Tra cứu bài báo