Giải phát phát triển du lịch bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 30-39
Tóm tắt:
Đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập hiện nay có vai trò quan trọng đối với Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong. Trong những năm qua, Vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có sự phát triển du lịch nhanh chóng, số lượng khách đến vùng tăng nhanh qua các năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012 – 2016 là 16%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như việc đầu tư nhiều nơi vẫn chưa thực sự hiệu quả; chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác của các địa phương; vấn đề về xử lý môi trường của nhiều đơn vị du lịch chưa tốt; việc phát triển sản phẩm của Vùng vẫn bị trùng lắp… Dựa trên việc đánh giá thực trạng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, Bài viết đã đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững của Vùng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Từ khóa: Bối cảnh hội nhập, yếu tố ảnh hưởng, phát triển du lịch bền vững, thực trạng và giải pháp, Vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tra cứu bài báo