Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ trong quá trình hội nhập quốc tế

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 40-49
Tóm tắt:
Trên cơ sở lý thuyết về đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế, bài viết đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ căn cứ trên bảy tiêu chí đánh giá. Bài viết sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan ban ngành nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ trong vùng còn thấp trước yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt là khả năng liên kết và hợp tác còn thấp. Do đó, các doanh nghiệp chế biến gỗ của vùng phải phát huy những thế mạnh vốn có nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Cạnh tranh, đánh giá, hội nhập quốc tế, chế biến gỗ.
Tra cứu bài báo