Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả doanh nghiệp

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 59-68
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả của doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh ở Việt Nam. Nghiên cứu chính thức được thực hiện với 479 doanh nghiệp thông qua phương pháp điều tra trực tiếp và khảo sát trực tuyến. Dữ liệu được xử lý và đưa vào sử dụng để phân tích thông qua phân tích thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu đã xác định quản lý chuỗi cung ứng xanh trong ngành hàng tiêu dùng nhanh bao gồm ba thành tố và kết quả của doanh nghiệp gồm bốn thành tố. Trong đó, kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động quản lý môi trường có tác động cùng chiều tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, hoạt động giao vận ngược và phục hồi đầu tư có tác động ngược chiều với biến kết quả này.
Từ khóa: Kết quả doanh nghiệp, quản lý môi trường, quản lý chuỗi cung ứng xanh.
Tra cứu bài báo