Tác động của FDI đến bất bình đẳng thu nhập ở nhóm nước thu nhập trung bình thấp

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 2-12
Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu tác động của FDI đến sự thay đổi mức độ bất bình đẳng thu nhập ở 23 nước có mức thu nhập trung bình thấp giai đoạn 2002-2011 bằng cách sử dụng 3 dòng chảy FDI khác nhau gồm có: FDI khai thác tài nguyên, FDI sản xuất và FDI thương mại, dịch vụ. Dựa trên việc sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên với số liệu mảng, bài viết cung cấp các bằng chứng thực tiễn về tác động của từng loại FDI khác nhau đến bất bình đẳng thu nhập. Đồng thời, cách thức, các kênh tác động của từng loại FDI đến bất bình đẳng thu nhập cũng được chỉ ra. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm hướng tới một Việt Nam ngày càng phát triển, công bằng, tiến bộ trong bối cảnh hội nhập TPP, AEC.
Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập, FDI, mô hình tác động ngẫu nhiên.
Tra cứu bài báo