Tác động liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ

KT&PT, số 239(II), tháng 5 năm 2017, tr. 21-29
Tóm tắt:
Hoạt động liên kết phát triển Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã được thực hiện trong những năm gần đây, tuy nhiên, hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết về phát triển kinh tế vùng và lược khảo các công trình có liên quan, bài viết đề xuất, phân tích các tiêu chí đánh giá và trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao tác động liên kết phát triển kinh tế Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Cụ thể là: (1) Nâng cao nhận thức về liên kết vùng trong phát triển kinh tế; (2) Đẩy mạnh liên kết đào tạo nguồn nhân lực; (3) Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật quy hoạch vùng và địa phương; (4) Hoàn thiện thể chế, chính sách về điều phối vùng; (5) Phát huy vai trò “đầu tàu” của Đà Nẵng.
Từ khóa: Liên kết vùng, vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, phát triển kinh tế vùng.
Tra cứu bài báo