Ảnh hưởng của các nhân tố đến đầu tư phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP của nông hộ tại tỉnh Ninh Thuận

105-113
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) nhằm lượng hóa ảnh hưởng của các nhân tố đến quy mô vốn đầu tư phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP của nông hộ tại tỉnh Ninh Thuận. Kết quả ước lượng cho thấy có 11 nhân tố tác động thuận chiều là: Thuận lợi về cơ sở hạ tầng, Kinh nghiệm của chủ hộ, Trình độ học vấn và hiểu biết về GAP của chủ hộ, Liên kết của nông dân, Nhu cầu thị trường, Giá bán sản phẩm, Lợi nhuận bình quân, Hỗ trợ của doanh nghiệp, Hỗ trợ của Nhà nước, Mức độ quan trọng của hỗ trợ nhà nước và Mức độ phù hợp của hỗ trợ nhà nước. Thuận lợi của thời tiết, Diện tích canh tác, Số lao động trong hộ và Tuổi của chủ hộ là 4 nhân tố có tác động ngược chiều. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP.
Từ khóa: Vốn đầu tư, Nông nghiệp, GAP, Nông hộ, Nhân tố ảnh hưởng, OLS.
Tra cứu bài báo