Ảnh hưởng của Quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu - Trường hợp các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm

123-131
Tóm tắt:
Bài viết trình bày ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận (nhận diện qua biến dồn tích bị điều chỉnh) đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu của các công ty niêm yết nhóm ngành chế biến lương thực − thực phẩm. Sử dụng mô hình hồi quy Pooled OLS để phân tích một tập dữ liệu bảng gồm 138 quan sát trong khoảng thời gian 2013-2015, chúng tôi phát hiện rằng quản trị lợi nhuận ảnh hưởng cùng chiều đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu. Tuy vậy, ảnh hưởng của hai thành phần lợi nhuận (biến dồn tích không điều chỉnh và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh) đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu vẫn cao hơn so với ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận. Mặc dù ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận làm sai lệch nhìn nhận của nhà đầu tư, tuy nhiên ảnh hưởng này chưa đến mức nghiêm trọng đến đánh giá của thị trường đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.
Từ khóa: Biến dồn tích, quản trị lợi nhuận, lợi nhuận công bố, tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu.
Tra cứu bài báo