Bàn về các khoản giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu (IFRS 02) - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

96-104
Tóm tắt:
Các giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế nay đã xuất hiện rộng rãi ở Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là các giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu. Điều đó đặt ra yêu cầu tất yếu là cần phải xây dựng văn bản pháp lý về kế toán các giao dịch liên quan đến cổ phiếu bao gồm các giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu ở Việt Nam. Nghiên cứu này giới thiệu những quy định của chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 02 về xác định và ghi nhận các giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu, nhận diện các nghiệp vụ và kế toán có liên quan từ đó chỉ ra những kinh nghiệm góp phần xây dựng văn bản pháp lý của Việt Nam về kế toán các giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu trong thời gian tới.
Từ khóa: IFRS 02, giao dịch về cổ phiếu, kế toán Việt Nam.
Tra cứu bài báo