Đánh giá ảnh hưởng giữa sự sẵn sàng công nghệ đến giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng tại các khách sạn cao cấp ở Khánh Hòa.

51-60
Tóm tắt:
Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của sự sẵn sàng công nghệ đến giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng tại các khách sạn cao cấp ở Khánh Hòa. Thông qua việc áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) trong việc phân tích mẫu gồm 368 du khách lưu trú tại các khách sạn cao cấp, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có sự ảnh hưởng về mối quan hệ này. Cụ thể, sự lạc quan và tính đổi mới đều có ảnh hưởng dương đến giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng, đặc biệt sự lạc quan có ảnh hưởng cao nhất. Sự khó chịu và sự bất an đều không có ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, nghiên cứu này còn chứng minh rằng có sự ảnh hưởng giữa giá trị cảm nhận đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung mô hình lý thuyết về quan hệ giữa sự sẵn sàng công nghệ, giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng mà các nghiên cứu trước đây chưa được đề cập.
Từ khóa: Giá trị cảm nhận, Khánh Hòa, khách sạn cao cấp, sự hài lòng, sự sẵn sàng công nghệ.
Tra cứu bài báo