Kinh nghiệm kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước Hungary và bài học cho kiểm toán nhà nước Việt Nam

132-136
Tóm tắt:
Nghiên cứu kinh nghiệm để áp dụng và đẩy mạnh kiểm toán hoạt động bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn lực công hiệu quả, bền vững được xem là nhiệm vụ quan trọng, phù hợp với bối cảnh và tình hình đổi mới của Việt Nam cũng như khẳng định vị thế của cơ quan Kiểm toán nhà nước trong hội nhập quốc tế. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước Hungary về kiểm toán hoạt động đối với một chủ đề được xác định, đó là sự thay đổi và tác động của luật mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên cơ sở đó rút ra định hướng kiểm toán hoạt động đối với Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực.
Tra cứu bài báo