Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học nghành kế toán ở Việt Nam

72-82
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài viết này là xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành kế toán của sinh viên thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu gồm 580 quan sát được thu thập từ sinh viên của bốn trường đại học và cựu sinh viên các trường. Nghiên cứu cho thấy có sáu nhân tố là đặc điểm của trường đại học; tính cách, sở thích của người học; năng lực của người học; viễn cảnh nghề nghiệp; tính chất nghề nghiệp và xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị cho các trường đại học: cần tập trung vào hoạt động đào tạo, quảng bá tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho người học, đồng thời cung cấp thông tin cho người học trước khi quyết định lựa chọn ngành học.
Từ khóa: Ngành kế toán, sự lựa chọn của sinh viên kế toán, sự lựa chọn, nhân tố chọn ngành kế toán.
Tra cứu bài báo