Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

114-122
Tóm tắt:
Trong 30 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách địa phương, tạo việc làm... Trong bài viết này, tác giả sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 1997 - 2015 từ nguồn một số sở ban ngành của tỉnh Hải Dương, sử dụng phương pháp phân tích định tính kết hợp định lượng bằng cách tiếp cận phân phối trễ tự hồi quy (ARDL), kiểm định tác động dài hạn của FDI với một số chỉ tiêu kinh tế xã hội theo phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở tính toán tác động dài hạn và dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) theo cách tiếp cận ARDL, để xác định tác động ngắn hạn giữa chúng. Từ kết quả nghiên cứu gợi ý giải pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả FDI góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hải Dương, kinh tế xã hội, mô hình ARDL.
Tra cứu bài báo