Tác động của sự hài lòng đối với cuộc họp lên sự thực hiện công việc của cán bộ công chức trong các tổ chức công tại thành phố Hồ Chí Minh

40-50
Tóm tắt:
Cuộc họp là những sự kiện quan trọng giúp người quản lý hiểu được hành vi và thái độ của nhân viên. Thực tế cho thấy thời gian họp hành của người lao động ngày càng tăng và họ thường phàn nàn về các cuộc họp. Trong bài viết này, tác giả kỳ vọng sẽ khám phá và xác định mức độ tác động của sự thỏa mãn đối với cuộc họp đối với trao quyền tâm lý và qua đó dẫn đến những biểu hiện tốt hơn trong công việc của người lao động. Nghiên cứu tiến hành khảo sát với đối tượng là công chức biên chế tại các cơ quan công lập ở thành phố Hồ Chí Minh và thu được 307 mẫu. Kết quả phân tích SEM cho thấy công chức có xu hướng thực hiện công việc tốt hơn khi cảm thấy được trao quyền và điều này đạt được khi họp hành được triển khai hiệu quả. Dựa vào kết quả này, tác giả muốn nhấn mạnh khía cạnh tích cực của họp hành như là một công cụ quản lý nhằm thúc đẩy hiệu quả làm việc của người lao động trong khu vực công.
Từ khóa: Sự thực hiện công việc; Khu vực công; Sự hài lòng đối với cuộc họp; Trao quyền tâm lý.
Tra cứu bài báo