Tham gia của nhân viên và chú trọng khách hàng trong việc áp dụng quản lý chất lượng toàn diện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

61-71
Tóm tắt:
Những thay đổi trong giáo dục đòi hỏi các trường đại học phải duy trì ưu thế cạnh tranh và chú trọng cải tiến liên tục. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một giải pháp được nhiều trường lựa chọn để đạt được mục tiêu này. Các trường khuyến khích giảng viên tập trung vào hoạt động của trường và định hướng coi người học là trung tâm. Bài viết kiểm chứng giả thuyết: tham gia vào các hoạt động chất lượng bị ảnh hưởng bởi mức độ tâm huyết hoặc quan điểm coi sinh viên là khách hàng của giảng viên, hoặc cả hai yếu tố này. Kết quả nghiên cứu cho thấy những giảng viên tích cực trong các hoạt động chung hoặc có quan điểm chú trọng sinh viên luôn tham gia vào hoạt động chất lượng. Lý do của họ là trách nhiệm với sinh viên và thực hiện yêu cầu của cấp quản lý. Ngược lại, những người có mức độ tham gia thấp cho rằng hoạt động chất lượng không phù hợp. Bài viết cũng khẳng định, các nhà quản lý và khối hành chính cũng cần phải tham gia hoạt động chất lượng.
Từ khóa: Quản lý chất lượng toàn diện, hoạt động chất lượng, sự tham gia của nhân viên, sinh viên là khách hàng.
Tra cứu bài báo