Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực và kết quả hoạt động kinh doanh: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

83-95
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực, sự hài lòng công việc, cam kết tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Mẫu nghiên cứu được khảo sát từ 422 nhân viên và quản lý tại 105 doanh nghiệp. Nghiên cứu dựa trên lập mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích mối quan hệ giữa các khái niệm tác động trong mô hình lý thuyết. Thang đo thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực có 6 thành phần: Tuyển dụng và đào tạo, đánh giá, lương, thưởng, tính ổn định công việc và khuyến khích tham gia, đổi mới. Kết quả cho thấy thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực có ảnh hưởng trực tiếp tích cực đến sự hài lòng công việc, cam kết tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh. Trong đó, thái độ cam kết của nhân viên có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến kết quả hoạt động doanh nghiệp, nhưng sự hài lòng công việc có mối quan hệ tỷ lệ nghịch đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, cam kết tổ chức, kết quả hoạt động kinh doanh.
Tra cứu bài báo