Tính hấp dẫn của hoạt động sáng chế và động lực của nhà sáng chế ở Việt Nam

11-18
Tóm tắt:
Sáng chế (SC) dưới dạng giải pháp kỹ thuật được thừa nhận là công cụ làm tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để tạo ra nhiều SC hơn, nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu những lý do thúc đẩy động lực của nhà SC. Những nghiên cứu dựa trên học thuyết về tự quyết đã gợi ý sự tồn tại của mối quan hệ giữa nhân tố nội sinh và động lực chung của nhà SC ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng nhân tố tính hấp dẫn của hoạt động SC có tác động thuận chiều tới động lực của nhà SC. Đồng thời, nghiên cứu này cũng xác định cụ thể các thuộc tính của tính hấp dẫn của hoạt động SC và động lực của nhà SC trong bối cảnh ở Việt Nam.
Từ khóa: Sáng chế, hoạt động sáng chế, nhà sáng chế, động lực.
Tra cứu bài báo