Xây dựng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp mía đường Việt Nam

19-28
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài báo là xây dựng kế toán quản trị môi trường tích hợp trong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp mía đường Việt Nam nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán quản trị với vấn đề bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp mía đường Việt Nam là ngành gây ô nhiễm môi trường khá lớn với nhiều loại chi phí, tuy nhiên việc ghi nhận chưa được tách biệt để kiểm soát và theo dõi, việc xác định và phân bổ chi phí môi trường như thế nào để sản phẩm có giá chính xác chưa được thực hiện. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất để xây dựng kế toán quản trị môi trường trong hệ thống kế toán quản trị của doanh nghiệp mía đường.
Từ khóa: Môi trường, Kế toán quản trị, Doanh nghiệp mía đường.
Tra cứu bài báo