Tính hữu ích của việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập đối với sinh viên kế toán trường Đại học Lao động Xã hội

KT&PT, số 242, tháng 8 năm 2017, tr. 99-104
Tóm tắt: Sơ đồ tư duy trong học tập là cách thể hiện nội dung của bài học kết hợp từ ngữ, hình ảnh bằng đường liên kết giúp cho bài học dễ nhớ và dễ hiểu hơn. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập đang được đánh giá là phương pháp hiệu quả và phù hợp với xu hướng quốc tế hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện tại trường Đại học Lao động Xã hội thông qua phương pháp thực nghiệm và phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy việc ứng dụng sơ đồ tư duy rất hữu ích đối với sinh viên trong ghi nhớ nội dung kiến thức và phù hợp với phương pháp học tập của sinh viên đại học.
Từ khóa: Phương pháp học tập, sơ đồ tư duy, tính hữu ích
Tra cứu bài báo