Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành xây dựng và vật liệu niêm yết trên sàn chứng khoán

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 49-57
Tóm tắt:
Cấu trúc vốn là một yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi vì kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ những quyết định gắn liền với yếu tố này. Cơ cấu nguồn vốn hợp lý và sử dụng vốn hiệu quả luôn là mục tiêu then chốt trong kế hoạch tài chính của mỗi doanh nghiệp. Nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp Việt Nam thuộc khối ngành xây dựng và vật liệu niêm yết trên sàn chứng khoán. Với mục tiêu làm rõ ảnh hưởng của nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn, nợ dài hạn trên tổng nguồn vốn, tổng nợ trên tổng nguồn vốn lên tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận ròng (ROA) và hệ số biên lợi nhuận ròng (NPM), dữ liệu định tính và định lượng được phân tích thông qua phần mềm kinh tế lượng Eviews. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tăng lên của nợ có sự ảnh hưởng ngược chiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, hệ số biên lợi nhuận ròng (NPM), khả năng sinh lời, tỷ suất lợi nhuận ròng (ROA), tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE).
Tra cứu bài báo