Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ du lịch, giá cả cảm nhận tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 91-101
Tóm tắt:
Mục đích của nghiên cứu này hướng đến việc đánh giá tác động của chất lượng dịch vụ du lịch, giá cả cảm nhận đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách tại một điểm đến du lịch, đồng thời kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố thuộc mô hình nghiên cứu dựa vào phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Số liệu sơ cấp sử dụng từ kết quả điều tra 330 du khách tại điểm đến Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng dịch vụ du lịch và giá cả cảm nhận tác động trực tiếp và cùng chiều đến sự hài lòng của du khách, sự hài lòng cũng tác động trực tiếp và mạnh nhất đến lòng trung thành của khách hàng. Mặt khác, chất lượng dịch vụ du lịch và giá cả cảm nhận không tác động trực tiếp đến lòng trung thành mà tác động thông qua sự hài lòng của khách hàng.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ du lịch, giá cả cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành.
Tra cứu bài báo