Ảnh hưởng của môi trường kiểm soát đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp bia- rượu- nước giải khát Việt Nam

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 67-80
Tóm tắt:
Nghiên cứu tiếp cận và vận dụng Khung kiểm soát nội bộ của Uỷ ban các tổ chức tài trợ (COSO) 2013 nhằm đánh giá ảnh hưởng của môi trường kiểm soát đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam. Thông qua khảo sát 240 nhà quản trị, nhân viên tại các doanh nghiệp trên, với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20, AMOS 20 và phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định môi trường kiểm soát và các nhân tố thuộc môi trường kiểm soát có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Nghiên cứu chỉ ra khuyến nghị cho nhà quản trị trong việc duy trì tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam.
Từ khóa: Môi trường kiểm soát, Tính hữu hiệu, Kiểm soát nội bộ.
Tra cứu bài báo