Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán quản trị tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 123-133
Tóm tắt:
Thông tin kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý của nhà quản trị tại các doanh nghiệp nói chung và tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh nói riêng. Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Chất lượng thông tin kế toán quản trị về mặt lý luận và thực hiện điều tra số liệu, khảo sát 250 nhà quản lý tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh. Số liệu thu thập được xử lý và phân tích trên phần mềm SPSS và AMOS nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chất lượng của thông tin kế toán quản trị. Kết quả cho thấy các nhân tố đưa ra đều có tác động cùng chiều tới chất lượng thông tin kế toán quản trị tại các khách sạn Mường Thanh. Từ đó, nhóm tác giả định hướng hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị và nâng cao chất lượng thông tin kế toán quản trị tại các khách sạn này.
Từ khóa: Kế toán quản trị, Thông tin kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kế toán quản trị, Khách sạn Mường Thanh.
Tra cứu bài báo