Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương- Chi nhánh Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 81-90
Tóm tắt:
Trước sự đòi hỏi của thị trường và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các nhà quản trị ngân hàng luôn tìm kiếm các giải pháp thiết thực nhằm phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Nghiên cứu nhằm mục đích xem xét tác động của các nhân tố tới thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc khảo sát 160 khách hàng sử dụng dịch vụ này tại Vietinbank – chi nhánh Thanh Hóa. Nghiên cứu kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó để xây dựng mô hình và đề xuất sáu nhân tố ảnh hưởng: chiến lược kinh doanh của ngân hàng, chất lượng nhân lực, chính sách của ngân hàng, khách hàng, ứng dụng công nghệ trong thanh toán, hành lang pháp lý. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để tiến hành đo lường, kiểm định, đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố. Kết quả cho thấy cả sáu nhóm nhân tố đều có mối liên hệ mật thiết và tác động cùng chiều tới dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, thanh toán không dùng tiền mặt, Vietinbank Thanh Hóa.
Tra cứu bài báo