Giải pháp phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 28-33
Tóm tắt:
Thanh Hóa là một tỉnh lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Thanh Hóa có 1 khu kinh tế, 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 3 khu công nghiệp được quy hoạch phát triển. Các khu kinh tế và khu công nghiệp Thanh Hóa đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, các khu kinh tếkhu công nghiệp Thanh Hóa vẫn còn đối mặt với nhiều tồn tại như: số dự án đầu tư còn ít, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ… Bài viết này đánh giá thực trạng hoạt động của các khu kinh tếkhu công nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2011-2016 và từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển cho các khu này.
Từ khóa: Giải pháp phát triển, khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Thanh Hóa.
Tra cứu bài báo