Giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 34-40
Tóm tắt:
Giai đoạn 2011-2016, Thanh Hóa có 6.788 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 31.017 ngàn tỷ VND. Tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp giai đoạn này là 694.905 tỷ VND. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2016 trên các khía cạnh: tốc độ phát triển doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh, đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm cho người lao động. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp như: (i) đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào khởi nghiệp; (ii) cần có thêm các chính sách hỗ trợ để các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp, (iii) tổ chức các chương trình đào tạo khởi sự kinh doanh nhằm tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập gắn với hoạt động hiệu quả sau khi thành lập; (iv) tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.
Từ khóa: Phát triển doanh nghiệp, giải pháp phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp Thanh Hóa.
Tra cứu bài báo