Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mobile banking của khách hàng tại thành phố Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 112-122
Tóm tắt:
Sự phát triển của điện thoại di động và công nghệ internet đã thúc đẩy các ngân hàng chú trọng và đầu tư phát triển dịch vụ mobile banking. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng mobile banking còn khá thấp hơn so với mong đợi. Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) làm lý thuyết nền tảng để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Mobile banking. Thông qua việc lấy mẫu 310 người trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí giao dịch, ảnh hưởng xã hội, sự dễ dàng sử dụng, khả năng đáp ứng và nhận thức về tin cậy tác động đến ý định sử dụng mobile banking theo mức độ giảm dần. Trong đó, nhân tố chi phí giao dịch ảnh hưởng ngược chiều đến sử dụng mobile banking. Nghiên cứu cũng cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mobile banking có sự khác biệt về giới tính và độ tuổi.
Từ khóa: Lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT), mobile banking, ý định hành vi.
Tra cứu bài báo