Nghiên cứu nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 134-144
Tóm tắt:
Tại các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn chiến một tỷ lệ rất lớn từ 90 - 98% tổng số doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015). Với tỷ lệ và sự đóng góp to lớn đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được ví như chất xúc tác quan trọng, động lực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Do đó, việc tìm ra các nhân tố chính tác động đến sự thành công và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần thiết. Trong số 250 phiếu khảo sát được gửi đến giám đốc các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thanh Hoá chỉ có 198 phiếu trả lời đủ điều kiện đưa vào phân tích. Tác giả đã sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích nhân tố EFA, kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy nhân tố chiến lược kinh doanh, sản phẩm, năng lực lãnh đạo và mối liên kết trong kinh doanh quyết định mạnh nhất đến sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thanh Hoá.
Từ khóa: Nhân tố quyết định, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành công, Thanh Hoá.
Tra cứu bài báo