Nghiên cứu nhu cầu thông tin của nhà quản trị ảnh hưởng đến báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp mía đường

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 58-66
Tóm tắt:
Mục đích của bài báo là xem xét mối quan hệ giữa nhu cầu thông tin của nhà quản trị với báo cáo kế toán quản trị, từ đó định hướng thiết kế báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp mía đường. Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tiễn với 220 mẫu phiếu thu về từ các nhà quản trị doanh nghiệp mía đường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra được các thành phần nhu cầu thông tin của nhà quản trị: mục tiêu của thông tin kế toán quản trị, nhu cầu thông tin nhận diện chi phí, nhu cầu thông tin dự toán chi phí, nhu cầu thông tin xác định chi phí, nhu cầu thông tin phân tích chi phí tác động đến báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp mía đường. Nghiên cứu cung cấp thông tin thực sự hữu ích cho các kế toán viên trong việc thiết kế, xây dựng báo cáo kế toán quản trị đáp ứng nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp mía đường.
Từ khóa: Nhu cầu, Quản trị, Báo cáo, Mía đường.
Tra cứu bài báo