Tiếp cận tiền tệ trong xác định tỷ giá hối đoái - Nghiên cứu bối cảnh nền kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 2-7
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận tiền tệ trong xác định tỷ giá hối đoái trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam. Với các chuỗi số liệu từ quý 2 năm 1998 tới quý 2 năm 2013, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng liên kết, áp dụng cho các mô hình tiền tệ khác nhau để phân tích. Nghiên cứu chỉ ra: i) tồn tại mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá hối đoái và các biến tiền tệ cùng thời điểm trong dài hạn; ii) dấu các hệ số ước lượng của biến cung tiền và sản lượng phù hợp với tất cả các mô hình tiền tệ truyền thống; iii) dấu của biến số lãi suất trong nước và lãi suất nước ngoài có sự pha trộn giữa hai loại mô hình tiền tệ; iv) giả thuyết về tỷ lệ cân xứng giữa tỷ giá và các mức cung tiền của đồng tiền Việt Nam và US dollar là không thể bác bỏ. Điều này cho thấy các mô hình tiền tệ là phù hợp trong việc giải thích sự vận động của tỷ giá trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.
Từ khóa: Đồng liên kết, Tỷ giá hối đoái, Mô hình tiền tệ, Việt Nam.
Tra cứu bài báo