Ứng dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại của Việt Nam

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 8-18
Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực đa phương và tỷ lệ xuất - nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2016 thông qua ước lượng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR). Kết quả nghiên cứu cho thấy việc Việt Nam giảm giá đồng nội tệ không có tác dụng cải thiện cán cân thương mại trong thời gian đầu, thậm chí còn có ảnh hưởng ngược lại, chỉ đến kỳ nghiên cứu thứ 5 chỉ tiêu này mới được cải thiện đáng kể, trong dài hạn tác động cải thiện tỷ lệ xuất - nhập khẩu của tỷ giá hối đoái cũng không được ổn định. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm định nhân quả và phân tích bảng phân rã phương sai thì từ kỳ thứ 5 trở đi, tỷ giá hối đoái là nguyên nhân và đồng thời đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giải thích cho sự thay đổi của tỷ lệ xuất - nhập khẩu. 
Từ khóa: Cán cân thương mại; REER; VAR.
Tra cứu bài báo