Yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới của chủ xe cơ giới tại công ty Bảo Việt Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 102-111
Tóm tắt:
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới là một trong những sản phẩm bảo hiểm truyền thống trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, trước sự gia tăng và phát triển nhanh chóng của phương tiện xe cơ giới thì ý định sử dụng và tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới của các chủ xe là chưa cao. Thông qua khảo sát 240 chủ xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bằng phân tích EFA, CFA và cấu trúc SEM nghiên cứu cho thấy chỉ có nhân tố Hình ảnh công ty, Ảnh hưởng từ người thân, Danh tiếng công ty và Năng lực đáp ứng là có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua bảo hiểm vật chất xe của chủ xe; đồng thời ý định mua bảo hiểm có quan hệ thuận chiều dương đối với hành vi mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới của chủ xe.
Từ khóa: Bảo hiểm vật chất xe cơ giới, khách hàng, ý định mua, hành vi mua.
Tra cứu bài báo