Chuyên gia nước ngoài học hỏi được gì từ nhà quản lý Việt Nam?

KT&PT, số 243, tháng 9 năm 2017, tr. 34-42
Tóm tắt: Bài báo này xem xét các nhân tố về sự tương tác, sự tin tưởng và sự chia sẻ chung về tư duy có tác động như thế nào lên việc thu nhận tri thức của các chuyên gia nước ngoài làm việc tại chi nhánh của công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy trong ba nhân tố, sự tin tưởng có tác động mạnh nhất, mối quan hệ tương tác có tác động vừa phải và sự chia sẻ chung về tư duy không có tác động đến việc thu nhận tri thức văn hoá của chuyên gia nước ngoài.
Từ khóa: Chuyên gia nước ngoài, nhà quản lý địa phương, các nhân tố mối quan hệ, thu nhận tri thức, các công ty đa quốc gia (MNCs).
Tra cứu bài báo